شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

آغازعملیات لایروبی کانال های آبیاری شبکه آبادان و اروند کنار

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، عملیات لایروبی کانال های آبیاری شبکه آبادان و اروند کنار  آغاز گردید .

بر اساس اخبار واصله با توجه به الویت بندی و برنامه ریزی انجام شده ، عملیات لایروبی از کانال آبیاری TB  آغاز  شد . همچنین باتوجه به طول کانال آب رسان و حجم بالای رسوب و نی در کانال مزبور لایروبی با چند دستگاه بیل به طور همزمان انجام خواهد شد .