شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

بهره برداری شبکه آبیاری شاوور است. شبکه آبیاری تابع سازمان آب و برق استان خوزستان شاوور می باشد .الهایی شبکه های آبیاری وزارت نیرو استان خوزستان است.

برگزاری دوره پیشگیری و مقابله با شرایط اضطراری در حوزه مرکزی

بهره برداری شبکه آبیاری آب است. شبکه آبیاری تابع سازمان آب و برق استان خوزستان سوسنگرد می باشد .سوسنگرد شبکه های آبیاری وزارت نیرو استان خوزستان است.

تامین آب احشام و کشت های دائم روستاهای بخش مرکزی شهرستان هویزه

بهره برداری شبکه آبیاری کشاورزی است. شبکه آبیاری تابع سازمان آب و برق استان خوزستان کشاورزی می باشد .حمیدیه شبکه های آبیاری وزارت نیرو استان خوزستان است.

پاکسازی و رفع گرفتگی پل ترافیکی شاوور

بهره برداری شبکه آبیاری سوسنگرد است. شبکه آبیاری تابع سازمان آب و برق استان خوزستان اهواز می باشد .سوسنگرد شبکه های آبیاری وزارت نیرو استان خوزستان است.

بازدید مدیرعامل شرکت از کانال چمران به همراه معاونت حفاظت و بهره برداری و مدیریت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان

بهره برداری شبکه آبیاری اهواز است. شبکه آبیاری تابع سازمان آب و برق استان خوزستان آب می باشد .اهواز شبکه های آبیاری وزارت نیرو استان خوزستان است.

بازدید مدیرعامل شرکت از شبکه سلائمی در حوزه مرکزی به همراه مدیریت بهره برداری شبکه های آبیاری سازمان

بازدید مسعود صادقی مدیر عامل شرکت کرخه و شاوور

بازديد مدير عامل شرکت ( دکتر مسعود صادقي ) و هيئت همراه از دايک مرزي

بازدید استاندار خوزستان از مارد

بازدید استاندار و نمایندگان محترم استان از ایستگاه پمپاژ مارد

تعمیرات مارد پمپ

طرح ضربتی آبرسانی به شبکه حوزه آبادان و خرمشهر

دایک مرزی تعمیرات

عملیات ترمیم دایک مرزی