شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

نوبت بندی آب در حوضه مرکزی شبکه کرخه و شاوور

مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور از اجرای برنامه نوبت بندی آب در حوضه مرکزی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، “مسعود صادقی” گفت: بدنبال جوشکاری نهرهای بین دو سد و همچنین تخلیه نخاله های پشت سد خیرآباد و رفع سده از مسیر نهر لشکرآباد بمنظور تأمین آب اراضی انهار فرعی پایین دست این نهر، با تلاش کارکنان بهره‌برداری حوضه مرکزی، در اولین روز نوبت بندی، آب به پل طواهر در پایین دست رسید.