شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۴/۱۴۰۳/م

   آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۴/۱۴۰۳/م                                                

 

          ۱-نام دستگاه مناقصه گذار: شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور (سهامی خاص)

          ۲-موضوع مناقصه :« عملیات لایروبی بخشی ازکانال های شبکه آبیاری آبادان» ‏

۳-محل اجرای پروژه: کانال های شبکه آبیاری آبادان به مرکزیت شبکه طره بخاخ

          ۴-مدت زمان پیمان : ۳ ماه شمسی

          ۵-مبلغ برآورد اولیه مناقصه : ‏‏۴۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ‏ریال

          ۶-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ‏‏‏۲،۰۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ‏ ریال

         ۷-توزیع اسناد مناقصه: متقاضیان از زمان درج آگهی تا تاریخ ۱۷/۰۴/۱۴۰۳ فرصت دارند با در دست داشتن معرفی نامه کتبی، اصل مدارک مورد نیاز، و فیش واریزی به مبلغ۲,۰۰۰,۰۰۰  ریال( بابت اسناد مناقصه)،  به شماره حساب ۱۰۰۴۷۵۶۲۷۰ و شماره شبا ۶۴۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۴۷۵۶۲۷۰ بانک ‏تجارت شعبه آب و برق ‏‏خوزستان به نام شركت بهره برداري از شبکه ‏های آبیاری کرخه ‏به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

           ۸-جلسه بازدید میدانی : ۱۸/۰۴/۱۴۰۳

           ۹-آخرین مهلت انصراف: ۱۹/۰۴/۱۴۰۳

           ۱۰-مهلت و زمان تحویل اسناد مناقصه: ۲۴/۰۴/۱۴۰۳

          ۱۱-جلسه بازگشایی پاکات : ۲۷/۰۴/۱۴۰۳

  ۱۲- محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه: اهواز گلستان انتهای بلوار فروردین خیابان نصرت روبروی مسجد چهارده معصوم (ع)       شرکت بهره برداری از  شبکه های آبیاری کرخه و شاوور- گروه قراردادها

           ۱۳- محل تأمین اعتبار این پیمان از محل اعتبارات جاری شرکت می باشد.

           ۱۴- شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار می باشد.

مدارک مورد نیاز:

        ۱-ارائه دو کار مشابه همراه با رضایت نامه از کارفرمایان مربوط به قراردادهای ارائه شده

        ۲- گواهینامه صلاحیت پیمانکاری ‏و گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران مطابق با فعالیت های ارائه ‏شده در اسناد مناقصه

۳-بومی بودن

        ۳-سایر مستندات و مدارک ارائه شده در اسناد مناقصه 

  • برای کسب اطلاعات بیشتر می توان با شماره تلفن ۳۳۷۴۱۴۴۵ گرفت.
  • پایگاه اینترنتی شرکت KASHCO.IR :

 

                                                                                                                                                                  گروه قراردادها      

                                                                                                                                    شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور