شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

انجام عملیات ترمیم شکستگی های لاینینگ کانال ML( شبکه حمیدیه- سمت چپ)

مدیر امور بهره برداری حوزه کرخه جنوبی از عملیات ترمیم شکستگی های لاینینگ کانال MLدر مقطع پایین دست دریچه ML24خبر داد

به گزارش روابط عمومی شرکت آبیاری کرخه و شاوور ، سعید فیاضی گفت: عملیات ترمیم شکستگی های لاینینگ کانال ML (شبکه حمیدیه-سمت چپ) در مقطع پایین دست دریچه ۲۴ML آغاز گردید و تا کنون ۲۰ پنل شکسته کانال ترمیم گردیده است.

وی افزود: ترمیم شکستگی های مذکور نقش بسزایی در کاهش هدر رفت آب، دستیابی به توزیع عادلانه آب و تامین آب اراضی پایین دستی کانال مذکور خواهد داشت.