شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

راه اندازی سامانه مدیریت الکترونیک فرآیند تضمین کیفیت در شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

مدیر دفتر برنامه ریزی و بهبود مدیریت شرکت از ایجاد سامانه مدیریت الکترونیک فرآیند تضمین کیفیت به عنوان زیر ابزاری با هدف تسریع در انجام فرآیند های نظام تضمین کیفیت و مستند سازی اطلاعات به صورت الکترونیکی در شرکت خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، “اسماعیل عرب زاده” مدیر دفتر برنامه ریزی و بهبود مدیریت شرکت گفت : در این سامانه امکان درج و تعریف مستندات فرآیندهای ایزو و اخذ تاییدیه های بعدی آن به صورت الکترونیک فراهم شده است .

وی افزود:  با توجه به شرایط موجود به دلیل پاندمی کرونا ، یکی از مشکلات ایجاد شده برای این واحد ، تشکیل جلسات حضوری و دسترسی به نمایندگان تضمین کیفیت و مدیران واحد‌ها جهت تحقق و استقرار نظام تضمین کیفیت بوده که با توجه به لزوم حذف جلسات حضوری و ایجاد بستر دسترسی نمایندگان و مدیران به فرآیند‌های ایزو و سوابق آن و همچنین حذف نسخ کاغذی در راستای ایجاد تحول در واحد تضمین کیفیت با ارائه‌ی الگویی متفاوت از شیوه مستند نگاری با رویکرد مدیریت تغییر، این سامانه طراحی و راه اندازی شده است.

شایان ذکر است تا این لحظه تعداد ۵۰۰ سند الکترونیک (مشتمل بر ۱۵۰۰ صفحه) مربوط به سال های ١٣٩٧ تا کنون از طریق این سامانه در چرخه مدیریت فرآیند قرار گرفته است.