شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

برگزاری دوره آموزشی هیدرومتری پایه در شرکت آبیاری کرخه و شاوور

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور “رضا عبدالشاه نژاد” مدیر دفتر فنی شرکت گفت : با هماهنگی واحد آموزش “دفتر برنامه ریزی و بهبود مدیریت” شرکت، دوره آموزشی تخصصی هیدرومتری پایه ویژه کارشناسان گروه سنجش آب و زه آب در دفتر فنی شرکت آبیاری کرخه و شاوور برگزار شد.

وی افزود : معرفی مفاهیم و چارچوب علوم اندازه گیری، انواع جریان هیدرولیکی، مشخصات فنی ایستگاه های اندازه گیری جریان، روش های اندازه گیری دبی، دقت در اندازه گیری ها بر مبنای توصیه های سازمان (W.M.O)  و ارزیابی کاربرگ های محاسباتی مولینه ها از مهمترین سر فصل های این کارگاه آموزشی بود.

گفتنی است مدرس این دوره آموزشی، رضا عبدالشاه نژاد مدیر دفتر فنی شرکت و همچنین از مدرسان آموزشکده صنعت آب و برق خوزستان بوده است.