شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

لایروبی ۸ کیلومتر از زهکش MD3 شبکه آبیاری کوثر

 مدیر عامل شرکت آبیاری کرخه و شاوور از لایروبی ۸ کیلومتر از زهکش MD3 شبکه آبیاری کوثر در حوزه مرکزی این شرکت خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت، “مسعود صادقی” گفت: با توجه به تجمع لای فراوان و رشد علفهای هرز در زهکش اصلی MD3 شبکه آبیاری کوثر، بمنظور تسهیل در تخلیه زهکش های فرعی، عملیات لایروبی بخشی از زهکش مذکور در مدت زمان کوتاهی انجام شد.

وی تصریح کرد: این عملیات به طول ۸ کیلومتر و با حجمی افزون بر ۳۰ هزار متر مکعب انجام شد.

مدیر عامل شرکت با بیان این که عملیات فوق، تسهیل در تخلیه زه آب اراضی کشاورزی را بدنبال داشت از رضایتمندی کشاورزان منطقه نیز خبر داد.