شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

عملکرد شرکت کرخه و شاوور برای مدیریت بحران سیلاب سال ۹۸ – ۹۷

عملکرد شرکت کرخه و شاوور برای مدیریت بحران سیلاب سال ۹۸ – ۹۷