شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

مسعود صادقی میانرودی (مدیر عامل) :

شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور  با بکارگیری پشتوانه علمی پرسنل خود ، در جهت اهداف بلند سازمان آب و برق استان خوزستان و ارائه خدمت به جامعه شهید پرور استان خوزستان ، گام بر می دارد.