شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

جهت استفاده می توانید نام و یا واحد مورد نظر را جستجو نمایید :

تلفن شهری تلفن داخلی عناوین اسامی پرسنل واحدها ساختمان حوزه
۳۳۷۴۱۳۱۸ ۲۳۹ معاونت بهره برداری بوشهری R1 ستاد
۲۴۰ دفتردار معاونت بهره برداری مشکین زاده R1 ستاد
۳۳۷۴۱۰۳۹ ۲۱۵ رئیس گروه توزیع آب و کارشناس توزیع آب حسونی زاده-موحد-انصاری R1 ستاد
۳۳۷۴۱۰۳۴ ۲۲۶ معاونت فنی و مهندسی عساکره R1 ستاد
۳۳۷۴۱۰۳۸ ۲۳۲ مدیر امور اجرایی و کارشناسان نظارت درافشان- درستان R1 ستاد
۳۳۷۴۱۲۸۲ ۲۲۰ مدیر گروه کارشناسان مطالعات و طراحی عبدالشاه نژاد R1 ستاد
۳۳۷۴۱۴۱۱ ۲۳۶ معاونت مشارکت مردمی و کارشناس نقره آبادی-بقائی R1 ستاد
۳۳۷۴۱۰۴۳ ۲۳۴-۲۰۴ کارشناسان مطالعات باغبان پور – همت پور -عابدی R1 ستاد
۲۷۰ دفتردار معاونت فنی سیف R1 ستاد
۲۴۸ مسئول دبیرخانه و کارشناسان شامیری – قاسم زاده – –واعظ پور-شمسایی R1 ستاد
۳۳۷۴۱۴۴۵ ۲۴۳ رئیس اداره قراردادها و کارشناس زاهدزاده- طرفی R1 ستاد
۳۳۷۴۱۰۳۶ ۲۰۷ HSE مکوندی R1 ستاد
۳۳۷۴۱۰۳۶ ۲۲۱ رئیس و کارشناسان حقوقی رستمی – غافلی –میلادی فر-رضایی R1 ستاد
۳۷۴۱۰۳۳ ۲۳۷ مدیر مشترکین و کارشناسان بازشوشتری –نظری-نخلی پور-بیگی-کاهکش R1 ستاد
۳۳۷۴۱۲۸۱ ۲۵۱ معاونت مالی و پشتیبانی علی شعبانی R2 ستاد
۳۳۷۴۱۶۶۸ ۲۰۸ دفتر دار مرتضی کریمی R2 ستاد
۳۳۷۴۱۰۳۷ ۲۰۹ مدیر مالی فرهنگ R2 ستاد
۳۳۷۴۱۰۴۵ ۲۱۰ رئیس حسابداری فرح­افشان R2 ستاد
۲۱۲- ۲۱۹- ۲۱۱ کارشناسان مالی و حسابداری سلطانی – کشوری – هیهاوند – کریمی-صالح بیگی R2 ستاد
۳۳۷۴۱۰۳۱ ۲۱۳-۲۱۶ رئیس و کارشناس کارکنان و رفاه عالمشاه- نظری-موسوی –احمدی R2 ستاد
۳۳۷۴۱۳۷۸ ۲۶۱ رئیس و کارشناس مساحی سواری –سیمری R2 ستاد
۳۳۷۴۱۰۴۱ ۲۰۵ مدیر امور پشتیبانی – رئیس تدارکات یاوری – بابادی R2 ستاد
۳۳۷۴۱۶۹۴ ۲۳۳ رئیس اداره خدمات و کارپرداز لیلوی– عسکرپور R2 ستاد
۳۳۷۴۱۰۳۲ ۲۷۳ مدیر دفتر حراست نگراوی R1 ستاد
۳۳۷۴۱۰۳۲ ۲۲۷ مسئول دفتر حراست نظری زاده R1 ستاد
۳۳۷۴۱۰۳۵ ۲۱۸ مدیر دفتر برنامه ریزی عرب زاده R3 ستاد
_ ۲۴۶ کارشناسان انفورماتیک ایرانی– بیدار – عبدالهی R3 ستاد
_ ۲۴۷ کارشناسان برنامه ریزی حیدری – ساکی-قنبرپور R3 ستاد
_ ۲۵۴ بودجه عجم گرد R3 ستاد
۲۴۵ گروه آموزشی و پژوهشی هاشمی – آجیلی R3 ستاد
۳۳۷۴۱۰۴۲ ۲۰۶-۲۱۴ رئیس ادراه روابط عمومی – کارشناسان داریوشی –مرادی – پورسعید-لرکی R3 ستاد
۳۳۷۴۱۰۴۴ – ۳۳۷۴۱۰۴۶ ۲۰۰ – ۲۰۱ کارشناس و مسئول دفتر مدیریت شمس – جهانی- نبهانی R3 ستاد
۲۳۵ حمل و نقل مرمضی پارکینگ ستاد
۲۵۲ جمع دار انبار – مسئول انبار کیانی – چاخوری R1 ستاد
۲۲۵ پرسنل حراست نگهبانی شرکت درب ورودی ستاد
۲۱۷ خدمات منصوری – باوی- شعیب زاده R2 ستاد
۲۰۳ خدمات عبودی R3 ستاد
۲۲۵ پرسنل حراست نگهبانی شرکت ساختمان ستاد
۲۵۵ بسیج بهمئی حسن خواه ساختمان ستاد
۳۰۰ مدیر بهره­برداری حوزه مرکزی امین پور ساختمان مرکزی حوزه مرکزی
۳۰۱ مسئول دفتر ایرانی – رضا زاده ساختمان مرکزی حوزه مرکزی
۳۰۲ فاکس حوزه مرکزی _ ساختمان مرکزی حوزه مرکزی
۳۰۳ رییس اداره کوثر علیپور ساختمان مرکزی حوزه مرکزی
۳۰۴ رئیس اداره شاوور عرب ساختمان مرکزی حوزه مرکزی
۳۰۵ مساحی و GIS نخلی پور – اچرش زاده – کاهکش – قدیمی ساختمان مرکزی حوزه مرکزی
۳۰۶ تعمیرات – کارشناس بهره­برداری غیاثی-خلیلی-شراطی ساختمان مرکزی حوزه مرکزی
۳۰۷ کارشناس بهره­برداری – حقوقی ستایش­فرد – حبیبی – جنادله ساختمان مرکزی حوزه مرکزی
۳۰۸ مساحی GIS ملکشاهی ساختمان مرکزی حوزه مرکزی
۳۰۹ مشترکین نوری موسی – دشت بزرگی ساختمان مرکزی حوزه مرکزی
۳۱۰ رئیس اداره مشترکین جهانی – ذاکر نژاد ساختمان مرکزی حوزه مرکزی
۳۱۲ حراست درب ورودی حراست درب ورودی ساختمان مرکزی حوزه مرکزی
۳۱۳ رئیس اداره حراست حوزه مرکزی رفیعی ساختمان مرکزی حوزه مرکزی
۳۶۷۲۲۲۰۶ ۴۰۰ مدیر بهره­برداری بهرام جعفری ساختمان مرکزی کرخه جنوبی
۳۶۷۲۲۲۰۶ ۴۰۱ – ۴۰۲ مسئول دفتر عباس رضایی ساختمان مرکزی کرخه جنوبی
۳۶۷۲۲۲۰۵ ۴۰۳ پرسنل مشترکین بابادی – حلفی – دشت بزرگی ساختمان مرکزی کرخه جنوبی
۳۶۷۲۲۲۰۵ ۴۰۴ رئیس مشترکین منوچهر خندانی ساختمان مرکزی کرخه جنوبی
۳۶۷۲۲۲۰۴ ۴۰۵ مساحی خلفی – حردانی- نیسی – صالحی ساختمان مرکزی کرخه جنوبی
۳۶۷۲۲۶۰۰ ۴۰۶ اداره حمیدیه، قدس عسکری – سیاحی – خندانی – حزباوی ساختمان مرکزی کرخه جنوبی
۳۶۷۲۵۵۰۱ ۴۰۷ اداره کرخه نور فیاضی – اسماعیل­ زاده ساختمان مرکزی کرخه جنوبی
۴۰۸ اداره دشت آزادگان جلالی – ساعدی – موذن ساختمان مرکزی کرخه جنوبی
۳۶۷۲۲۲۰۳ ۴۰۹ حراست نوری ساختمان مرکزی کرخه جنوبی
۴۱۰ اتاق جلسات ساختمان مرکزی کرخه جنوبی
۳۶۷۲۵۵۰۰ ۴۱۱ گروه نظارت نظرپور – حسونی زاده – علوانی ساختمان مرکزی کرخه جنوبی
۴۱۲ کارشناس تعمیرات ابنیه طیبی ساختمان مرکزی کرخه جنوبی
۴۱۳ حریم بانی ساختمان مرکزی کرخه جنوبی
۴۱۴ مسئول حراست نوری ساختمان مرکزی کرخه جنوبی
۴۱۵ کارگاه – تعمیرات – پمپ شریف پور – سیاحی – لطیفی ساختمان مرکزی کرخه جنوبی
۱۱۳ گروه تعمیرات یاسین دامک کمپ دریاچه کرخه جنوبی
۱۱۲ گروه تعمیرات محمد امجدزاده کمپ دریاچه کرخه جنوبی
۱۰۸ نظارت تعمیرات برق و مکانیک بهرهام حسونی زاده _الوانی کمپ دریاچه کرخه جنوبی
۱۰۷ نظارت تعمیرات برق و مکانیک حامدنظرپور-قیری زاده –کوتکی زاده کمپ دریاچه کرخه جنوبی
۱۱۵ اداره تعمیرات ابنیه احمد طیبی اصل کمپ دریاچه کرخه جنوبی
۱۱۴ اداره تعمیرات ابنیه فرهاد پیام کمپ دریاچه کرخه جنوبی
۱۱۰ آب سنجی مختاری فرد کمپ دریاچه کرخه جنوبی
۱۰۹ آب سنجی سید ابراهیم سادات احمدی کمپ دریاچه کرخه جنوبی
۱۰۶ مساحی عبدالامیر آل کثیر کمپ دریاچه کرخه جنوبی
۱۰۵ مساحی سعید حردانی کمپ دریاچه کرخه جنوبی
۱۱۷ _ اتاق جلسات کمپ دریاچه کرخه جنوبی
۱۱۱ آبدارخانه خدمات کمپ دریاچه کرخه جنوبی
۱۱۶ نگهبانی حراست کمپ دریاچه کرخه جنوبی