شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از
مناقصات و مزایده های شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

فراخوان استعلام بهاء

بدینوسیله به اطلاع می رساند این شرکت در نظر دارد خدمات تعمیراتی زیر را از طریق برگزاری استعلام بهاء به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید . شن ریزی جاده های سرویس سمت راست کرخه نور در محدوده روستای فرسیه و ایستگاه های پمپاژ ۳و۴ دانلود فایل ترمیم آبشستگی برم سمت چپ و راست زهکش D1  دانلود فایل […]

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۹۹/۲/م

نام دستگاه مناقصه گذار: شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور (سهامی خاص) موضوع مناقصه :« انجام خدمات نیروی انسانی در بخشهای اداری، فنی و خدماتی ستاد، حوزه  های مرکزی و کرخه جنوبی »   مدت زمان پیمان : ۱۲ ماه شمسی مبلغ برآورد اولیه مناقصه :  ۷۱،۵۶۰،۹۴۱،۸۱۶ ریال مبلغ تضمین شرکت در […]

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۹۹/۱/م

نام دستگاه مناقصه گذار: شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور (سهامی خاص) موضوع مناقصه :« انجام خدمات حراستی و مراقبتی ستاد، حوزه های مرکزی وکرخه جنوبی »   مدت زمان پیمان : ۱۲ ماه شمسی مبلغ برآورد اولیه مناقصه :  ۳۳,۱۸۰,۴۹۲,۲۴۰ ریال مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ۱,۶۵۹,۰۲۴,۶۱۲ ریال توزیع اسناد […]

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۲/۹۷/م

۱- نام دستگاه مناقصه گذار: شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور (سهامی خاص) ۲- موضوع مناقصه :« انجام امور اداری ، فنی و خدماتی ستاد، حوزه های مرکزی ،کرخه جنوبی و کارون جنوبی » ۳- مدت زمان پیمان : ۱۲ ماه شمسی ۴- مبلغ برآورد اولیه مناقصه: ۳۵,۱۵۴,۵۲۰,۳۱۸ ریال ۵- مبلغ […]

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۳/۹۷/م

۱- نام دستگاه مناقصه گذار: شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور (سهامی خاص) ۲- موضوع مناقصه :« انجام خدمات حراستی و مراقبتی ستاد، حوزه های مرکزی،کرخه جنوبی و کارون جنوبی » ۳- مدت زمان پیمان : ۱۲ ماه شمسی ۴- مبلغ برآورد اولیه مناقصه: ۸۳,۰۸۶,۷۸۶,۴۹۸ ریال ۵- مبلغ تضمین شرکت در […]