شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از
مناقصات و مزایده های شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۱۴۰۰/۳/م

نام دستگاه مناقصه گذار: شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور (سهامی خاص) موضوع مناقصه :« عملیات لایروبی بخشی از کانالهاي خاکي شبکه آبیاری آبادان (KO,KQ,TB)» مدت زمان پیمان : ۲ ماه شمسی مبلغ برآورد اولیه مناقصه : ۷،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال توزیع اسناد مناقصه: متقاضیان […]

فراخوان استعلام بهاء

   فراخوان استعلام بهاء            بدینوسیله به اطلاع می رساند این شرکت در نظر دارد  خدمات تعمیراتی زیر را از طریق برگزاری استعلام بهاء به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .   عنوان پروژه : عملیات احداث کانال و دریچه جهت اتصال کانال رابط به نهر سنتي منشعب از دریچه هاي ۲۱ و ۲۲ […]

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۱۴۰۰/۱/۲/م

   آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۱۴۰۰/۱/۲/م                                                نام دستگاه مناقصه گذار: شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور (سهامی خاص) موضوع مناقصه :« انجام خدمات حراستی و مراقبتی ستاد، حوزه های مرکزی وکرخه جنوبی »   مدت زمان پیمان : ۹ ماه شمسی مبلغ برآورد اولیه مناقصه : ۴۹,۷۲۲,۴۶۰,۸۳۶ریال […]

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۱۴۰۰/۲/م

نام دستگاه مناقصه گذار: شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور (سهامی خاص) موضوع مناقصه :« انجام خدمات نیروی انسانی در بخشهای اداری، فنی و خدماتی ستاد، حوزه  های مرکزی و کرخه جنوبی »   مدت زمان پیمان : ۹ ماه شمسی مبلغ برآورد اولیه مناقصه :  ۸۳,۳۰۰,۲۹۰,۱۹۲ ریال مبلغ تضمین شرکت در […]

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۱۴۰۰/۱/م

نام دستگاه مناقصه گذار: شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور (سهامی خاص) موضوع مناقصه :« انجام خدمات حراستی و مراقبتی ستاد، حوزه های مرکزی وکرخه جنوبی »   مدت زمان پیمان : ۹ ماه شمسی مبلغ برآورد اولیه مناقصه : ۴۹,۷۲۲,۴۶۰,۸۳۶ریال مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ۲,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰ریال توزیع اسناد مناقصه: متقاضیان […]