شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

تماس با شرکت ( ستاد – دفتر مرکزی )

شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

آدرس : اهواز . گلستان . بلوار فروردین . جنب پارک شقایق

کد پستی : ۳۸۷۵۳ – ۶۱۳۶۹

تلفن : ۰۶۱۳۳۷۴۱۴۰۹ – ۰۶۱۳۳۷۴۱۴۱۰ ( راهنمای تلفن های داخلی )

دورنگار : ۰۶۱۳۳۷۴۱۰۴۰

کد پستی:

۶۱۴۳۸-۱۳۹۵۶-۱۵۶

روابط عمومی : ۰۶۱۳۳۷۴۱۰۴۲

آدرس ایمیل:
info@kashco.ir

تماس با شرکت ( کرخه جنوبی – حمیدیه )

آدرس : حمیدیه خیابان اصلی کانال قدیم اداره بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور – کرخه جنوبی

تلفن : ۰۶۱۳۶۷۲۲۲۰۶( راهنمای تلفن های داخلی )