شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

عملیات رفع اشکال ترانسفورماتور ایستگاه MH2 حفار غربی در خرمشهر ( کارون جنوبی)

مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور از عملیات رفع اشکال ترانسفورماتور ایستگاه MH۲ خبر داد‌.

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور؛ “مسعود صادقی” گفت: بدنبال قطعی فاز وسط ترانسفورماتور ایستگاه MH۲ ، پس از بررسی های بعمل آمده توسط گروه تعمیرات برق علت آن مشخص شد.

وی افزود: علت جدا شدن سیم فاز وسط از کفشک ترانسفورماتور به دلیل اتصال سست و گرمای هوا عنوان شد و همان روز اقدامات لازم نسبت به تعویض یکعدد کفشک و کابلشو در محل نصب شده ترانسفورماتور انجام شد و ایستگاه MH۲ مجددا راه اندازی شد.