شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

عملیات هدایت آب نشتی سردهانه کانال AMC به سمت کرخه

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور با توجه به نشتی سردهانه کانال AMC و همزمانی عملیات لوله رانی دریچه ورودی شبکه قدس حمیدیه و تامین آب کشت های بهاره با تعمیر و نصب گیربکس دریچه تخلیه خروجی سیفون بزرگ کرخه، بخش زیادی از آب نشتی به سمت رودخانه کرخه هدایت گردید. خاطر نشان می شود قبلاً عملیات مذکور بوسیله دستگاه جرثقیل و به صعوبت انجام می شد.