شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

عملیات مستمر پایش و سرکشی عوامل بهره برداری، تعمیرات و نگهداری از منطقه کرخه نور

مدیر امور بهره برداری حوزه کرخه جنوبی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور از اهم فعالیت های عوامل توزیع آب اداره بهره برداری کرخه نور ، پایش و سرکشی مستمر روزانه از وضعیت منطقه خبر داد.

 

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، سعید فیاضی گفت : با عنایت به پایان فصل زمستانه ۱۴۰۲_۱۴۰۱ و عدم نیاز آبی شبکه تلفیقی کرخه نور و به منظور کاهش آب ورودی به شبکه با همکاری عوامل بهره برداری،تعمیرات و نگهداری، دو شاخه لوله سر ریز آبپخش به وسیله جرثقیل در محل استقرار خود نصب گردید.

وی همچنین از همراهی عوامل توزیع آب کرخه نور،کانال چمران با کارشناس اداره مساحی نسبت به شناسایی و مساحی اراضی تحت پوشش خبر داد و گفت: با عنایت به پایان فصل کشت زمستانه ۱۴۰۲_۱۴۰۱ و لزوم کاهش آب ورودی به شبکه های مدرن چپ و راست حمیدیه و تلفیقی کرخه نور جهت خشک بند نمودن و جلوگیری از نشت آب دریچه های سردهانه کانال وصیله ،عوامل تعمیرات و نگهداری و فنی مهندسی حوضه نسبت به تعویض و نصب دریچه شماره ۵ کانال مذکور اقدام نمودند.