شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

عملیات سم پاشی ایستگاه های پمپاژ حوزه بهره برداری کرخه جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت آبیاری کرخه و شاوور، با توجه به گرم شدن هوا و افزایش خطرات احتمالی جانوران و حشرات موذی برای اپراتورهای ایستگاه های پمپاژ، پس از انجام پیگیری ها و هماهنگی های لازم با امور پشتیبانی شرکت، عملیات سمپاشی ایستگاه های پمپاژ حوزه بهره برداری کرخه جنوبی با لحاظ نمودن نکات ایمنی آغاز گردید.