شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

بازدید مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور از تاسیسات مارد

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، مسعود صادقی ضمن  بازدید از تاسیسات مارد و برگزاری جلسه هماهنگی و برنامه ریزی تعمیرات حوزه کارون جنوبی همچنین ایشان از روند پروژه های علاج بخشی و بازسازی که در این تاسیسات در حال اجرا می باشد بازدید به عمل آوردند.