شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

ایستگاه پمپاژ مارد با تمام ظرفیت ( ۴۰ الکترو پمپ ) آماده بکار است

مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور از آماده بکار شدن ایستگاه پمپاژ مارد با تمام ظرفیت ( ۴۰ الکتروپمپ) خبر داد.

 

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، مسعود صادقی گفت: با اتمام عملیات سرویس دوره ای کلیه الکترو پمپ های ایستگاه پمپاژ مارد و تعمیر اساسی ، نصب و راه اندازی بیش از ۱۵ دستگاه این تاسیسات با تمام ظرفیت آماده بهره برداری گردید.