شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

بازدید مشترک شرکت آبیاری کرخه و شاوور و سازمان جهاد کشاورزی از وضعیت تامین آب اراضی شبکه آبیاری کوثر انجام شد

مدیر بهره برداری حوزه مرکزی شرکت آبیاری کرخه و شاوور از بازدید و بررسی وضعیت تامین آب در اراضی شبکه آبیاری کوثر، توسط سازمان جهاد کشاورزی و اداره بهره برداری حوزه مرکزی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور؛ محمد عرب گفت: به دستور مدیرعامل شرکت کرخه وشاوور از وضعیت اراضی تامین آب شده و یا درحال تامین آب در بالا دست و پایین دست شبکه آبیاری کوثر بازدید به عمل آمد.

وی افزود: این بازدید به اتفاق نمایندگان مرکز خدمات کشاورزی الهایی وهمچنین جهاد کشاورزی اهواز صورت گرفت که ضمن گفتگوی رو در رو با کشاورزان درجهت رعایت برنامه های نوبت بندی سهمیه آب، مقرر گردید که این بازدید ها به صورت چندین مرحله در هفته از مناطق مختلف شبکه آبیاری کوثر صورت گیرد.