شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

ترمیم آبشستگی و لاینینگ کانال های فرعی شبکه کوثر

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور “مسعود صادقی” مدیرعامل شرکت گفت : با توجه به نزدیک شدن به فصل کشت زمستانه و لزوم آماده سازی کانال‌های آبیاری شبکه های تحت پوشش، شرکت متبوع  با اقدامی ضربتی به صورت امانی و با استفاده از نیروهای اجرایی خود، عملیات ترمیم و آماده سازی کانال‌های فرعی شبکه کوثر را در ابعاد مختلف آغاز کرد.

وی افزود: این عملیات در کانال‌های K13 و K15 با ترمیم پنج مورد شکستگی بزرگ به پایان رسیده و عملیات ترمیم در سایر کانال های آسیب دیده در حال انجام می باشد.

گفتنی است این عملیات موجب تأمین آب پایدار و در نتیجه رضایتمندی کشاورزان تحت پوشش این شبکه را فراهم نموه است. شایان ذکر است کشاورزان منطقه، طی مکاتبات و مراجعات قبلی به ادارات شرکت، خواستار انجام ترمیم و تعمیرات ضروری شبکه کوثر بودند.