شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۱۴۰۰/۳/م

 • نام دستگاه مناقصه گذار: شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور (سهامی خاص)
 • موضوع مناقصه :« عملیات لایروبی بخشی از کانالهاي خاکي شبکه آبیاری آبادان (KO,KQ,TB)»
 • مدت زمان پیمان : ۲ ماه شمسی
 • مبلغ برآورد اولیه مناقصه : ۷،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
 • مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • توزیع اسناد مناقصه: متقاضیان از زمان درج آگهی تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۲۶ فرصت دارند با در دست داشتن معرفی نامه کتبی، اصل مدارک مورد نیاز، و فیش واریزی به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال( بابت اسناد مناقصه)، به شماره حساب  ۶۰۲۹۰۶۸۴۵۱ و شماره شبا ۲۲۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶۰۲۹۰۶۸۴۵۱ بانک تجارت شعبه گلستان به نام شركت بهره برداري از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
 • جلسه بازدید میدانی : ۱۴۰۰/۶/۲
 • آخرین مهلت انصراف: ۱۴۰۰/۶/۳
 • مهلت و زمان تحویل اسناد مناقصه: ۱۴۰۰/۶/۶
 • جلسه بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۶/۷
 • محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه: اهواز گلستان انتهای بلوار فروردین خیابان نصرت روبروی مسجد چهارده معصوم (ع) شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور- اداره قراردادها
 • محل تأمین اعتبار این پیمان از محل اعتبارات جاری شرکت می باشد.
 • شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار می باشد.

مدارک مورد نیاز:

 1. ارائه دو کار مشابه همراه با رضایت نامه از کارفرمایان مربوط به قراردادهای ارائه شده
 2. بومی بودن
 3. سایر مستندات و مدارک ارائه شده در اسناد مناقصه
 • برای کسب اطلاعات بیشتر می توان با شماره تلفن ۳۳۷۴۱۴۴۵ گرفت.
 • پایگاه اینترنتی شرکت KASHCO.IR :

 

                                                                                                                            اداره قراردادها      

                                                                                            شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور