شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

بازدید مدیرعامل شرکت آبیاری کرخه و شاوور از سدهای خیرآباد ، شاوور و مسیر نهر سلائمی

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه شاوور : مسعود صادقی مدیرعامل شرکت پس از حضور در جلسه شورای تامین شهرستان شوش که بمنظور مسائل امنیتی و حفاظت از تاسیسات و ابنیه‌ی سازمان آب و برق خوزستان برگزار شده بود به همراه محمد کعب عمیر از سد های خیرآباد، شاوور و مسیر نهر سلائمی و پل ترافیکی شاوور به عنوان محل ورودی آب شبکه‌ی آبیاری شاوور  بازدید کردند.

در ادامه این جلسه مدیرعامل شرکت بر لزوم ایجاد هر چه بیشتر نظم و انضباط جهت مدیریت آب و توزیع عادلانه آن در شرایط فعلی تاکید کرد.

شایان ذکر است این بازدیدها با هدف بررسی وضعیت آب در شرایط خشکسالی و همچنین وضعیت تامین آب اراضی این محدوده از شبکه صورت گرفت.