شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۱۴۰۰/۱/م

 • نام دستگاه مناقصه گذار: شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور (سهامی خاص)
 • موضوع مناقصه :« انجام خدمات حراستی و مراقبتی ستاد، حوزه های مرکزی وکرخه جنوبی »  
 • مدت زمان پیمان : ۹ ماه شمسی
 • مبلغ برآورد اولیه مناقصه : ۴۹,۷۲۲,۴۶۰,۸۳۶ریال
 • مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ۲,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰ریال
 • توزیع اسناد مناقصه: متقاضیان از زمان درج آگهی تا تاریخ ۱۴۰۰/۳/۵ فرصت دارند با در دست داشتن معرفی نامه کتبی، اصل مدارک مورد نیاز، و فیش واریزی به مبلغ۱,۰۰۰,۰۰۰  ریال( بابت اسناد مناقصه)، به شماره حساب ۶۰۲۹۰۶۸۴۵۱ و شماره شبا ۲۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶۰۲۹۰۶۸۴۵۱  بانک تجارت شعبه گلستان به نام شركت بهره برداري از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
 • جلسه پرسش و پاسخ : ۱۴۰۰/۳/۸
 • آخرین مهلت انصراف: ۱۴۰۰/۳/۹
 • مهلت و زمان تحویل اسناد مناقصه: ۱۴۰۰/۳/۱۲
 • جلسه بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۳/۱۵
 • محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه: اهواز گلستان انتهای بلوار فروردین خیابان نصرت روبروی مسجد چهارده معصوم (ع) شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور- اداره قراردادها
 • محل تأمین اعتبار این پیمان از محل اعتبارات جاری شرکت می باشد.
 • شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار می باشد.
 • مدارک مورد نیاز:
 1. گواهی تعیین صلاحیت پیمانکاری مطابق با فعالیت های ارائه شده در اسناد مناقصه و گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران از اداره کل کار و امور اجتماعی
 2. مجوز فعالیت در امور خدمات حفاظتی و مراقبتی تحت نظارت پلیس پیشگیری ناجا (خاص شرکت ها و موسسات خدماتی، حفاظتی و مراقبتی)
 3. ارائه دو کار مشابه همراه با رضایت نامه از کارفرمایان مربوط به قراردادهای ارائه شده
 4. بومی بودن
 5. سایر مستندات و مدارک ارائه شده در اسناد مناقصه
 • برای کسب اطلاعات بیشتر می توان با شماره تلفن ۳۳۷۴۱۴۴۵ گرفت.
 • پایگاه اینترنتی شرکت KASHCO.IR :

 

                                                                                               اداره قراردادها      

                                                                شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور