شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

آرشیو ماهانه: خرداد ۱۴۰۰

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۱۴۰۰/۱/۲/م

   آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۱۴۰۰/۱/۲/م                                             

 

 • نام دستگاه مناقصه گذار: شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور (سهامی خاص)
 • موضوع مناقصه :« انجام خدمات حراستی و مراقبتی ستاد، حوزه های مرکزی وکرخه جنوبی »  
 • مدت زمان پیمان : ۹ ماه شمسی
 • مبلغ برآورد اولیه مناقصه : ۴۹,۷۲۲,۴۶۰,۸۳۶ریال
 • مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ۲,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰ریال
 • توزیع اسناد مناقصه: متقاضیان از زمان درج آگهی تا تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۸ فرصت دارند با در دست داشتن معرفی نامه کتبی، اصل مدارک مورد نیاز، و فیش واریزی به مبلغ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال( بابت اسناد مناقصه)، به شماره حساب ۶۰۲۹۰۶۸۴۵۱ و شماره شبا ۲۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶۰۲۹۰۶۸۴۵۱  بانک تجارت شعبه گلستان به نام شركت بهره برداري از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
 • جلسه پرسش و پاسخ : ۱۴۰۰/۳/۱۹
 • آخرین مهلت انصراف: ۱۴۰۰/۳/۲۲
 • مهلت و زمان تحویل اسناد مناقصه: ۱۴۰۰/۳/۲۳
 • جلسه بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۳/۲۴
 • محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه: اهواز گلستان انتهای بلوار فروردین خیابان نصرت روبروی مسجد چهارده معصوم(ع) شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور- اداره قراردادها
 • محل تأمین اعتبار این پیمان از محل اعتبارات جاری شرکت می باشد.
 • شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار می باشد.
 • مدارک مورد نیاز:
 1. گواهی تعیین صلاحیت پیمانکاری مطابق با فعالیت های ارائه شده در اسناد مناقصه و گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران از اداره کل کار و امور اجتماعی
 2. مجوز فعالیت در امور خدمات حفاظتی و مراقبتی تحت نظارت پلیس پیشگیری ناجا (خاص شرکت ها و موسسات خدماتی، حفاظتی و مراقبتی)
 3. ارائه دو کار مشابه همراه با رضایت نامه از کارفرمایان مربوط به قراردادهای ارائه شده
 4. بومی بودن
 5. سایر مستندات و مدارک ارائه شده در اسناد مناقصه
 • برای کسب اطلاعات بیشتر می توان با شماره تلفن ۳۳۷۴۱۴۴۵ گرفت.
 • پایگاه اینترنتی شرکت KASHCO.IR :

 

                                                                                                                              اداره قراردادها      

                                                                                               شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۱۴۰۰/۲/م

 • نام دستگاه مناقصه گذار: شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور (سهامی خاص)
 • موضوع مناقصه :« انجام خدمات نیروی انسانی در بخشهای اداری، فنی و خدماتی ستاد، حوزه  های مرکزی و کرخه جنوبی »  
 • مدت زمان پیمان : ۹ ماه شمسی
 • مبلغ برآورد اولیه مناقصه :  ۸۳,۳۰۰,۲۹۰,۱۹۲ ریال
 • مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ۴,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • توزیع اسناد مناقصه: متقاضیان از زمان درج آگهی تا تاریخ ۱۴۰۰/۳/۵ فرصت دارند با در دست داشتن معرفی نامه کتبی، اصل مدارک مورد نیاز، و فیش واریزی به مبلغ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال( بابت اسناد مناقصه)، به شماره حساب ۶۰۲۹۰۶۸۴۵۱ و شماره شبا ۲۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶۰۲۹۰۶۸۴۵۱  بانک تجارت شعبه گلستان به نام شركت بهره برداري از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
 • جلسه پرسش و پاسخ : ۱۴۰۰/۳/۸
 • آخرین مهلت انصراف: ۱۴۰۰/۳/۹
 • مهلت و زمان تحویل اسناد مناقصه: ۱۴۰۰/۳/۱۲
 • جلسه بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۳/۱۸
 • محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه: اهواز گلستان انتهای بلوار فروردین خیابان نصرت روبروی مسجد چهارده معصوم (ع) شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور- اداره قراردادها
 • محل تأمین اعتبار این پیمان از محل اعتبارات جاری شرکت می باشد.
 • شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار می باشد.

مدارک مورد نیاز:

 1. گواهی تعیین صلاحیت پیمانکاری مطابق با فعالیت های ارائه شده در اسناد مناقصه و گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران از اداره کل کار و امور اجتماعی
 2. ارائه دو کار مشابه همراه با رضایت نامه از کارفرمایان مربوط به قراردادهای ارائه شده
 3. بومی بودن
 4. سایر مستندات و مدارک ارائه شده در اسناد مناقصه
 • برای کسب اطلاعات بیشتر می توان با شماره تلفن ۳۳۷۴۱۴۴۵ گرفت.
 • پایگاه اینترنتی شرکت KASHCO.IR :

 

                                                                                                                           اداره قراردادها      

                                                                                        شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۱۴۰۰/۱/م

 • نام دستگاه مناقصه گذار: شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور (سهامی خاص)
 • موضوع مناقصه :« انجام خدمات حراستی و مراقبتی ستاد، حوزه های مرکزی وکرخه جنوبی »  
 • مدت زمان پیمان : ۹ ماه شمسی
 • مبلغ برآورد اولیه مناقصه : ۴۹,۷۲۲,۴۶۰,۸۳۶ریال
 • مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ۲,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰ریال
 • توزیع اسناد مناقصه: متقاضیان از زمان درج آگهی تا تاریخ ۱۴۰۰/۳/۵ فرصت دارند با در دست داشتن معرفی نامه کتبی، اصل مدارک مورد نیاز، و فیش واریزی به مبلغ۱,۰۰۰,۰۰۰  ریال( بابت اسناد مناقصه)، به شماره حساب ۶۰۲۹۰۶۸۴۵۱ و شماره شبا ۲۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶۰۲۹۰۶۸۴۵۱  بانک تجارت شعبه گلستان به نام شركت بهره برداري از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
 • جلسه پرسش و پاسخ : ۱۴۰۰/۳/۸
 • آخرین مهلت انصراف: ۱۴۰۰/۳/۹
 • مهلت و زمان تحویل اسناد مناقصه: ۱۴۰۰/۳/۱۲
 • جلسه بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۳/۱۵
 • محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه: اهواز گلستان انتهای بلوار فروردین خیابان نصرت روبروی مسجد چهارده معصوم (ع) شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور- اداره قراردادها
 • محل تأمین اعتبار این پیمان از محل اعتبارات جاری شرکت می باشد.
 • شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار می باشد.
 • مدارک مورد نیاز:
 1. گواهی تعیین صلاحیت پیمانکاری مطابق با فعالیت های ارائه شده در اسناد مناقصه و گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران از اداره کل کار و امور اجتماعی
 2. مجوز فعالیت در امور خدمات حفاظتی و مراقبتی تحت نظارت پلیس پیشگیری ناجا (خاص شرکت ها و موسسات خدماتی، حفاظتی و مراقبتی)
 3. ارائه دو کار مشابه همراه با رضایت نامه از کارفرمایان مربوط به قراردادهای ارائه شده
 4. بومی بودن
 5. سایر مستندات و مدارک ارائه شده در اسناد مناقصه
 • برای کسب اطلاعات بیشتر می توان با شماره تلفن ۳۳۷۴۱۴۴۵ گرفت.
 • پایگاه اینترنتی شرکت KASHCO.IR :

 

                                                                                               اداره قراردادها      

                                                                شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

پایان عملیات ایمن سازی پل پاسارگاد در حوزه آبادان و اروند کنار

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، “مسعود صادقی میانرودی” مدیرعامل شرکت گفت : این پل به طول۱۲۰ متر بر روی کانال مارد و در کیلومتر ۱۵ اتوبان آبادان- اهواز واقع شده و مسیر اصلی دسترسی به بندر کشتیرانی و شهرک های صنعتی خرمشهر  و آبادان می باشد که بدلیل عدم وجود حفاظهای مناسب ناشی از سرقت های مکرر، همواره از نقاط مستعد جهت بروز تصادفات و حوادث ناگوار بوده است.

وی افزود: با پیگیری های مستمر و هماهنگی بعمل آمده با دادگستری و اداره راه و ترابری شهرستان خرمشهر، عملیات ایمن سازی پل مذکور  با سطح ایمنی مورد قبول وزارت راه وترابری شامل اجرای دیواره های  بتنی مسلح درجا، در مدت زمان ۴۰ روز و با هزینه ای بالغ بر ۶ میلیارد ریال با موفقیت به اتمام رسید.

شایان ذکر است حسب توافقات بعمل آمده، از طرف ‌دادگستری شهرستان خرمشهر مراحل انتقال مسولیت و نگهداری از پل مذکور به اداره راه و ترابری شهرستان خرمشهر در حال انجام می باشد.

ترمیم شکستگی‌های خطوط لوله شبکه آبیاری آبادان

ترمیم خطوط لوله اصلی شبکه آبیاری آبادان ، خط لوله اصلی ناحیه عمرانی ۷۰۰ هکتاری KQ5 خط SMPL سایز ۸۰۰ میلی متر پلی اتیلن ترمیم شد .

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، “حمیدرضا درافشان” مدیر امور اجرایی و نظارت شرکت اظهار داشت : با توجه به متراژ بالای لوله‌گذاری در شبکه و همچنین عدم آب‌بندی شیروانه‌ای خطوط فرعی، حجم بسیاز زیادی از آب خط لوله به دلیل ایجاد بستر مناسب جهت انجام عملیات جوشکاری و ترمیم تخلیه شد .

وی افزود : با توجه به حجم بالای آب موجود در خطوط فرعی و اصلی، عملیات تخلیه آب با چند دستگاه پمپ به سرانجام رسید و طی این فرآیند به صورت شبانه‌روزی در دستور کار گرفت .

ایشان بیان کرد : در نهایت بعد از انجام عملیات تخلیه آب خط لوله، نیروهای اکیپ تعمیرات حوزه، در شرایط خاص فعلی به لحاظ شیوع بیماری کرونا، گرمای هوا و ماه مبارک رمضان، با انگیزه تسهیل و بهبود روند تامین آب اراضی کشاورزان محترم و پیشگیری از ضرر و زیان آنان ناشی از عدم تامین آب به موقع اراضی کشاورزی، به صورت تمام وقت اقدام به ترمیم خط لوله شدند.

گفتنی است ، ایستگاه آبیاری KQ5 ر اساس هماهنگی انجام شده با واحد بهره‌برداری و جهادکشاورزی شهرستان آبادان راه‌اندازی و وارد مدار شد و همچنین عملیات ترمیم خط لوله اصلی ناحیه عمرانی KQ4 نیز آغاز شده است.