شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

پایان ترمیم فوری سردهانه نهر مالح در حوزه مرکزی

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور و به نقل از “سید امید صالحی” رئیس اداره بهره برداری از شبکه های آبیاری شاوور ، با تلاش پرسنل بهره برداری حوزه مرکزی ، عملیات ترمیم سردهانه نهر مالح منشعب از رودخانه شاوور به اتمام رسید.

صالحی گفت : در پی بارندگی های اخیر و افزایش سطح آب رودخانه شاوور ، خاکریز سردهانه نهر مالح دچار آبشستگی شد که ترمیم فوری آن در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود : با توجه به اهمیت موضوع و لزوم ترمیم فوری محل آبشستگی، ظرف ۴۸ ساعت به وسیله یک دستگاه لودر با انجام عملیات خاکریزی به طول ۱۰۰ متر و ارتفاع ۱۲۰ سانتیمتر و در نهایت ترمیم محل آبشستگی ، از وارد آمدن خسارات احتمالی به اراضی کشاورزان تحت پوشش این نهر جلوگیری بعمل آمد.