شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

بازگشایی مسیر زهکش CP6 شبکه قدس شهرستان هویزه در حوزه کرخه جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، “عادل سواری” مدیر امور بهره برداری حوزه کرخه جنوبی گفت : در اجرای حکم قضایی (حکم صادره توسط دادستانی شهرستان هویزه ) ، جهت رفع انسداد زهکش CP6  هماهنگی های لازم انجام و اقدام فوری بعمل آمد .

وی افزود : به منظور فراهم نمودن امکان تخلیه ثقلی زهکش CP6  به زهکش اصلی CMD ، پرسنل پرتوان حوزه کرخه جنوبی ، با همراهی نیروهای انتظامی ، اقدام به بازگشایی مسیر این زهکش نمودند.

ایشان اظهار نمود : پس از این اقدام ، تخلیه ثقلی زهکش CP6 به زهکش اصلی CMD برقرار و درنتیجه مشکل آب گرفتگی اراضی زراعی محدوده زهکش مزبور که به دلیل زه آب های برگشتی ایجاد شده بود مرتفع گردید .