شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

انجام عملیات ترمیم شکستگی لاینینگ و آبشستگی ایجاد شده در برم کانال K6 شبکه کوثر

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور، درپی شکستگی لاینینگ و آبشستگی ایجاد شده در برم کانال K6  شبکه کوثر در حوزه مرکزی شرکت عملیات ترمیم و باز سازی آن به سرعت در دستور کار گروه نگهداری و تعمیرات شرکت قرار گرفت .

بر اساس گزارش واصله در راستای تامین آب مطمئن و پایدار بخش کشاورزی در فصل زراعی زمستانه سالجاری ، گروه تعمیرات شرکت ، با انتقال یک دستگاه بیل مکانیکی از نوع چرخ لاستیکی و همچنین تامین مصالح مورد نیاز باقید فوریت نسبت به ترمیم بدنه و کف کانال در مقطع تخریب شده اقدام نمود.

لازم به ذکر است در حال حاضر انتقال و تامین آب اراضی از طریق کانال k6 در حال انجام می باشد  .