شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

پاکسازی اسپیل های خروجی نهر لشکرآباد در حوزه مرکزی واقع در محدوده شهری

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، قبل از بارندگی های اخیر ،  اسپیل های خروجی نهر لشکر آباد در محدوده شهر الهایی ، به طور کامل لایروبی و پاکسازی شدند .

بر اساس اخبار واصله با توجه به تجمع زباله در محل اسپیل های خروجی این نهر و همچنین پیش بینی بارش ها و حساسیت موضوع ، بلافاصله جهت پیشگیری از ایجاد رواناب ها و تهدید منازل شهر الهایی ، این اقدام در دستور کار قرار گرفت .

شایان ذکر است به همت پرسنل حوزه مرکزی شرکت و توسط یک دستگاه بیل مکانیکی ، محل مورد اشاره به طور کامل پاکسازی و لایروبی شد .