شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

مسیر انحرافی تخلیه آب زهکش سبهانیه در حوزه کرخه جنوبی مسدود شد

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ؛ مسیر انحرافی تخلیه آب زهکش سبهانیه در حوزه کرخه جنوبی که در فصل زراعی تابستان ایجاد شده بود، با تلاش پرسنل تعمیرات و نگهداری شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور مسدود شد.

شایان ذکر است این مسیر انحرافی، با هدف افزایش ظرفیت تخلیه زه آب شبکه و جلوگیری از آبگرفتگی اراضی زراعی شبکه قدس حمیدیه ایجاد شده بود که با تلاش پرسنل تعمیرات و نگهداری شرکت مسدود شد.

این عملیات به منظور پیشگیری از  برگشت آب از رودخانه کرخه به زهکش D2 شبکه قدس حمیدیه ، هنگام افزایش تراز آب این رودخانه در فصل زمستان انجام شد.