شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

اجرای برنامه ی نوبت بندی آب دریچه های کانال ML در حوزه کرخه جنوبی شرکت آبیاری کرخه و شاوور

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، به نقل از رئیس اداره بهره برداری حمیدیه و قدس ؛ برنامه ی نوبت بندی آب در کانال ML  این شبکه در حوزه کرخه جنوبی با جدیت در حال انجام می باشد .

” سعید فیاضی ”  تصریح کرد ، به منظور اجرای برنامه ی نوبت بندی آب در فصل زراعی تابستانه سال ۱۳۹۹  با هدف تامین حقابه ی مشترکین ، خصوصا مشترکین پایین دست کانال ML  در شبکه حمیدیه و قدس ، عملیات جوشکاری در دریچه های این کانال طبق برنامه و به صورت منظم ، توسط پرسنل سخت کوش این اداره در حال انجام می باشد .