شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

پایان عملیات پاکسازی و رفع گرفتگی دریچه های سردهانه نهر لشکرآباد در حوزه مرکزی شرکت آبیاری کرخه و شاوور

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور،  عملیات پاکسازی و رفع گرفتگی دریچه های سردهانه نهر لشکرآباد در اقدامی ضربتی توسط پرسنل پرتوان بهره برداری حوزه مرکزی شرکت با موفقیت به پایان رسید .

علت گرفتگی دریچه ها ، تنه ی درختی بوده که از طریق مسیر رودخانه شاوور وارد سردهانه نهر لشکرآباد می شود و موجب گرفتگی کامل سردهانه و ایجاد اخلال در امر آبرسانی به اراضی زراعی شده بود .

بر اساس گزارشات واصله به منظور پیشگیری از ادامه اخلال در توزیع آب و تبعات بعدی آن ، احسان خلیلی “مسئول توزیع آب منطقه” به اتفاق پرسنل بهره برداری حوزه مرکزی ، سریعاً وارد عمل شده و در یک اقدام ضربتی و منسجم ، با رفع انسداد و پاکسازی محل ، نسبت به رها سازی آب و توزیع پایدار آن اقدام می نمایند .