شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۹۹/۲/م

 • نام دستگاه مناقصه گذار: شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور (سهامی خاص)
 • موضوع مناقصه :« انجام خدمات نیروی انسانی در بخشهای اداری، فنی و خدماتی ستاد، حوزه  های مرکزی و کرخه جنوبی »  
 • مدت زمان پیمان : ۱۲ ماه شمسی
 • مبلغ برآورد اولیه مناقصه :  ۷۱،۵۶۰،۹۴۱،۸۱۶ ریال
 • مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ۳,۵۷۸,۰۴۷,۰۹۱ ریال
 • توزیع اسناد مناقصه: متقاضیان از زمان درج آگهی تا تاریخ ۹۹/۳/۱۷ فرصت دارند با در دست داشتن معرفی نامه کتبی، اصل مدارک مورد نیاز، و فیش واریزی به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰  ریال( بابت اسناد مناقصه)، به شماره حساب ۲۱۴۵۰۴۳۱۱۱۹۳۴۶۷۰۰۱ بانک انصار شعبه امانیه بنام شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
 • جلسه پرسش و پاسخ : ۹۹/۳/۱۸
 • آخرین مهلت انصراف: ۹۹/۳/۱۹
 • مهلت و زمان تحویل اسناد مناقصه: ۹۹/۳/۲۱
 • جلسه بازگشایی پاکات : ۹۹/۳/۲۴
 • محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه: اهواز گلستان انتهای بلوار فروردین خیابان نصرت روبروی مسجد چهارده معصوم (ع) شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور- اداره قراردادها
 • محل تأمین اعتبار این پیمان از محل اعتبارات جاری شرکت می باشد.
 • شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار می باشد.

مدارک مورد نیاز:

 1. گواهی تعیین صلاحیت پیمانکاری مطابق با فعالیت های ارائه شده در اسناد مناقصه و گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران از اداره کل کار و امور اجتماعی
 2. ارائه دو کار مشابه همراه با رضایت نامه از کارفرمایان مربوط به قراردادهای ارائه شده
 3. بومی بودن
 4. سایر مستندات و مدارک ارائه شده در اسناد مناقصه
 • برای کسب اطلاعات بیشتر می توان با شماره تلفن ۳۳۷۴۱۴۴۵ تماس گرفت.
 • پایگاه اینترنتی شرکت KASHCO.IR