شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

پذیرش مقاله همکاران شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور در سیزدهمین کنفراس بین المللی مدیریت استراتژیک

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، مقاله مشترک همکاران دکتر رضا عبدالشاه نژاد ، دکتر مسعود صادقی میانرودی ، مهندس عبداله عساکره و مهندس فرشته پور آصف ، تحت عنوان ” ممیزی استراتژیک سازمان ها ، ابزاری کارآمد برای مقابله با رویداد های بیدار کننده ” توسط کمیته علمی سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک مورد پذیرش و در مجموعه مقالات کنفرانس درج گردید.

لازم به ذکر است نویسندگان این مقاله بر مبنای اصول دانش خطا شناسی و با استفاده از چارچوب مفهومی ممیزی استراتژیک ، پاسخی نظام مند مبتنی بر توانمند سازی سازمان ها و ارگانهای دخیل در امر مدیریت سیلاب ارائه نموده اند .