شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

انجام ممیزی داخلی در امور بهره برداری حوزه کرخه جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور و به نقل از  رئیس گروه برنامه ریزی توزیع آب ، با انجام پیگیری های لازم و برنامه ریزی ها ی بعمل آمده ، ممیزی داخلی امور بهره برداری حوزه کرخه جنوبی انجام شد .

محمد جهانی مقدم اعلام کرد ؛ به منظور کنترل مجدد فرآیندهای امور بهره برداری حوزه کرخه جنوبی به لحاظ صحت اجرا و همچنین تبادل نظر و ایجاد هماهنگی های بیشتر میان پرسنل در راستای دانش افزایی و رعایت هرچه دقیق تر فرآیند های تعریف شده در نظام تضمین کیفیت ،  نشستی با همکاران بهره برداری و دفتر حقوقی این حوزه برگزار گردید .