شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

رفع تصرف جاده سرویس و حریم سمت راست کانال اصلی شبکه پنج هزار هکتاری در حوزه مرکزی شرکت کرخه و شاوور

مهندس عرب رئیس اداره بهره برداری حوزه مرکزی شرکت کرخه و شاوور ، از آزاد سازی جاده سرویس و حریم سمت راست کانال اصلی شبکه پنج هزار هکتاری این حوزه خبر داد .

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، قسمتی از جاده سرویس و حریم سمت راست کانال اصلی شبکه پنج هزار هکتاری (حوزه مرکزی)  توسط تعدادی از اهالی روستای سادات علیوی که در مجاورت این کانال سکونت دارند ، با نصب فنس جهت نگهداری احشام مورد تصرف و قطع مسیر تردد پرسنل بهره برداری شرکت شده بود . بر همین اساس پس از هماهنگی های لازم با شورای اسلامی و دهیاری روستای سادات علیوی و دهیاری روستای سید عباس تذکرات لازم به احشام داران این مناطق داده شد .

بر همین اساس پرسنل بهره برداری و حراست حوزه مرکزی به محل اعزام و نسبت به جمع آوری تمامی فنس های نصب شده اقدام و جاده سرویس و حریم سمت راست کانال اصلی شبکه پنج هزار هکتاری آزاد سازی و قابل بهره برداری گردید .