شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۳/۹۷/م

۱- نام دستگاه مناقصه گذار: شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور (سهامی خاص)

۲- موضوع مناقصه :« انجام خدمات حراستی و مراقبتی ستاد، حوزه های مرکزی،کرخه جنوبی و کارون جنوبی »

۳- مدت زمان پیمان : ۱۲ ماه شمسی

۴- مبلغ برآورد اولیه مناقصه: ۸۳,۰۸۶,۷۸۶,۴۹۸ ریال

۵- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ۲,۹۸۱,۷۴۰,۰۰۰ ریال

۶- توزیع اسناد مناقصه: متقاضیان از زمان درج آگهی تا تاریخ ۱۱/۷/۹۷ فرصت دارند با در دست داشتن معرفی نامه کتبی، اصل مدارک مورد نیاز، و فیش های واریزی به مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال (بابت اسناد ارزیابی کیفی پیمانکاران) و ۰۰۰/۳۰۰ ریال( بابت اسناد مناقصه)، به شماره حساب ۲۱۴۵۰۴۳۱۱۱۹۳۴۶۷۰۰۱ بانک انصار شعبه امانیه بنام شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

۷- جلسه پرسش و پاسخ : ۱۴/۷/۹۷

۸- آخرین مهلت انصراف: ۱۶/۷/۹۷

۹- مهلت و زمان تحویل اسناد ارزیابی کیفی پیمانکاران و اسناد مناقصه: ۲۱/۷/۹۷ لغایت ۲۲/۷/۹۷

۱۰- جلسه بازگشایی پاکات : ۲۸/۷/۹۷

۱۱- محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه: اهواز– گلستان– انتهای بلوار فروردین– خیابان نصرت– روبروی مسجد چهارده معصوم (ع)– شرکت بهره برداری از شبکه ها

۱۲- ی آبیاری کرخه و شاوور- اداره قراردادها

۱۳- محل تأمین اعتبار این پیمان از محل اعتبارات جاری شرکت می باشد.

۱۴- شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار می باشد.

توضیحات:

§ دارا بودن گواهی تعیین صلاحیت پیمانکاری مطابق با فعالیت های ارائه شده در اسناد مناقصه و مجوز فعالیت در امور خدمات حفاظتی و مراقبتی تحت نظارت پلیس پیشگیری ناجا )خاص شرکت ها و و موسسات خدماتی، حفاظتی و مراقبتی)

§ پاکت های مهر و موم شده (الف-ب-ج) خریداران اسنادی که حائز امتیازات لازم (۶۵) در ارزیابی کیفی پیمانکاران نشده اند به همان صورت مهر و موم شده به پیمانکاران عودت داده خواهد شد.

§ برای کسب اطلاعات بیشتر می توان با شماره تلفن ۳۳۷۴۱۴۴۵ گرفت.

§ پایگاه اینترنتی شرکت WWW.KASHCO.IR

اداره قراردادها

شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور