شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۲/۹۷/م

۱- نام دستگاه مناقصه گذار: شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور (سهامی خاص)

۲- موضوع مناقصه :« انجام امور اداری ، فنی و خدماتی ستاد، حوزه های مرکزی ،کرخه جنوبی و کارون جنوبی »

۳- مدت زمان پیمان : ۱۲ ماه شمسی

۴- مبلغ برآورد اولیه مناقصه: ۳۵,۱۵۴,۵۲۰,۳۱۸ ریال

۵- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ۱,۷۵۷,۷۳۰,۰۰۰ ریال

۶- توزیع اسناد مناقصه: متقاضیان از زمان درج آگهی تا تاریخ ۱۰/۷/۹۷ فرصت دارند با در دست داشتن معرفی نامه کتبی، اصل مدارک مورد نیاز، و فیش های واریزی به مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال (بابت اسناد ارزیابی کیفی پیمانکاران) و ۰۰۰/۳۰۰ ریال( بابت اسناد مناقصه)، به شماره حساب ۲۱۴۵۰۴۳۱۱۱۹۳۴۶۷۰۰۱ بانک انصار شعبه امانیه بنام شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

۷- جلسه پرسش و پاسخ : ۱۴/۷/۹۷

۸- آخرین مهلت انصراف: ۱۶/۷/۹۷

۹- مهلت و زمان تحویل اسناد ارزیابی کیفی پیمانکاران و اسناد مناقصه: ۲۱/۷/۹۷ لغایت ۲۲/۷/۹۷

۱۰- جلسه بازگشایی پاکات : ۲۵/۷/۹۷

۱۱- محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه: اهواز– گلستان– انتهای بلوار فروردین– خیابان نصرت – روبروی مسجد چهارده معصوم (ع)– شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور- اداره قراردادها

۱۲- محل تأمین اعتبار این پیمان از محل اعتبارات جاری شرکت می باشد.

۱۳- شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار می باشد.

توضیحات:

§ دارا بودن گواهینامه تعیین صلاحیت پیمانکاری مطابق با فعالیت های ارائه شده در اسناد مناقصه

§ پاکت های مهر و موم شده (الف-ب- ج) خریداران اسنادی که حائز امتیازات لازم (۶۵) در ارزیابی کیفی پیمانکاران نشده اند به همان صورت مهر و موم شده به پیمانکاران عودت داده خواهد شد.

§ برای کسب اطلاعات بیشتر می توان با شماره تلفن ۳۳۷۴۱۴۴۵ گرفت.

§ پایگاه اینترنتی شرکت WWW.KASHCO.IR :

اداره قراردادها

شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور