شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور
شبکه های تحت پوشش

مقدمه

در راستاي سياست دولت جمهوری اسلامی ایران در زمينه خصوصي سازي ، شركت بهره برداري از شبكه هاي آبياري كرخه و شاوور از سال 1370 به عنوان يک شرکت سهامی خاص آغاز به کار نمود . 

درحال حاضرشرکت ، مسئوليت بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبياری وزهکشی کرخه و شاوورشامل : حميديه ، قدس ، زمزم ، کرخه نور، کوت ، حمودی ،جلالیه،ابوحمیظه ،شاوور و کوثر و نیز ناحیه عمرانی یک خرمشهررا به عهده دارد . 


شبکه آبیاری و زهکشی کرخه


شبکه آبیاری و زهکشی کرخه

منبع تأمين آب شبکه آبیاری و زهکشی کرخه  رودخانه كرخه می باشد . سد انحرافي كرخه بفاصله 25 كيلومتري شمال غربی اهواز بر روي رودخانه كرخه  ساخته شده است .  اجراي ساختمان و  بهره برداري آن در فاصله سالهاي 34-1330 صورت گرفته است .

نماي سد انحرافي كرخه 

نماي سد انحرافي كرخه

 

كانال اصلي سمت راست سد انحرافی كرخه (كانال قدس )


كانال قدس با ظرفيت  13 متر مكعب در ثانيه و طول 850/20  كيلومتر شبکه های زمزم و قدس و بخشهايی از اراضی خارج از محدوده را آبیاری می نمايد . 
كانال مذکور از ابتدا تا كيلومتر 825/13 بعنوان آبرسان تلقی می گردد . 
تلمبه خانه شماره 1 زمزم از 4/4کيلومتری کانال آبرسان قدس آبگیری می کند. 
در ابتدا بخشهای عمده اين کانال دارای پوشش بتنی بوده است .  
در طول کانال تعدادی موتور تلمبه اراضی خارج از محدوده را آبیاری می کنند . 

شبکه آبیاری وزهکشی قدس

شبکه آبیاری وزهکشی قدس طی سال های 1333تا1343اجرا و به بهره برداری رسیده است و در سال 1365 شبکه های درجه1و2آن به طور کامل بازسازی گردید.
مساحت ناخالص شبکه ،3200هکتارو خالص آن 2719هکتارمی باشد.
از کانال اصلی قدس 6رشته کانال درجه2  به نام های c1، c2، c3، c4 ، RBMC-1         و NEW RBMCمنشعب می گردد.که طول آنها  معادل 9/34کیلومترمی باشد.
این شبکه دارای سه زهکش اصلی به نام های D1، D2، D3 به طول 6/29 کیلومتر و 9 زهکش درجه 2 به طول 8/33کیلومترمی باشد که به رودخانه کرخه می ریزند.

شبكه آبياري و زهكشي زمزم 
شبکه آبیاری و زهکشی زمزم يكي از طرحهاي نیمه تمام انتقالي جهاد سازندگی به وزارت نيرو     مي باشد که تا پایان سال1373 تکمیل و به بهره برداری رسید.
  این شبكه  با مساحت نا خالص 2500 هكتارو خالص 2000هکتار، از كيلومتر 4/4 كانال قدس با دوتلمبه خانه سری تامین آب مي گردد . 
کانال آبرسان زمزم به طول  200/2 کیلومتر آب را از تلمبه خانه شماره1به تلمبه خانه شماره2       می رساند.
اراضی کشاورزان به وسیله کانال درجه یک از تلمبه خانه شماره 2 به طول 200/10           کیلومتر،با تعداد 14کانال درجه2 به طول950/20کیلومتر آبیاری می گردد.
این شبکه  دارای 2 زهکش اصلی به نام های DBوDA به طول45کیلومترمی باشد.   
محل تخلیه زهکش DA رودخانه کرخه وزهکش DB اراضی پست خارج از محدوده غرب شبکه زمزم می باشد. 

كانال اصلي سمت چپ سد انحرافی كرخه (وصيله)
كانال آبرسان وصيله به طول 8/10 كيلومتر با ظرفيت  30 متر مكعب در ثانيه آب را از  سد انحرافی كرخه تا آب پخش شهرحميديه می رساند. 
در محل آب پخش ،كانالهاي سمت راست و چپ کرخه نور آبگيري كرده و بقیه آب برای اراضي حوزه كرخه نور در مسير اين شاخه جريان مي يابد .

شبکه آبیاری و زهکشی سمت راست كرخه نور(حمیدیه)
این شبکه ازكانال اصلي سمت راست كرخه نور  بطول 425/ 18  كيلومتر با ظرفيت اسمي  345/ 8 متر مكعب در ثانيه بعد از آبگیری از آب پخش به وسیله يك دستگاه سيفون ، بخشي از اراضي مناطق كوت شبيشه و طراح را به مساحتی  بالغ بر 6500 هكتار آبیاری می کند. 
این شبکه دارای 2 کانال درجه1 به نام هایMRوML1 به طول66/29 کیلومتر و 4کانال درجه 2 به       نام های E،F،GوH به طول 645/13کیلومترمی باشد.
این شبکه دارای 3 زهکش درجه1 به طول  120/29  کیلومترو30زهکش درجه2 به طول155/51       کیلومترمی باشد.
زهکش های این شبکه به طور ثقلی به شاخه کرخه نور و زهکش EMD و از آنجا از طریق زهکش CMD به هور العظیم می ریزند.

شبکه آبیاری و زهکشی سمت چپ كرخه نور(حمیدیه) 
كانال اصلي سمت چپ كرخه نور بطول 55/20 كيلومتر از  آب پخش آبگيري كرده و ضمن تامین آب 6000هکتار از اراضی سمت چپ کرخه نور،از طریق یک دستگاه ناو آب بر ساخته شده بر روی شاخه کرخه نور(در کیلومتر 765/4)آب بخشی از اراضی سمت راست کرخه نور را نیز آبیاری می کند. 
 ظرفيت اين ناو آب بر 3 متر مكعب در ثانيه است . 
این شبکه دارای 5 کانال درجه 1و2 به نام هایML،A،B،CوDبه طول949/43 کیلومتر           می باشد.
شبکه دارای 3زهکش درجه1و 26زهکش درجه2به طول 95/92کیلومتر می باشد.
زهکش های این شبکه بوسیله 2تلمبه خانه به کرخه نور می ریزند.   

شبکه آبیاری وزهکشی کوت
شبکه آبياری و زهکشی کوت يکی از  شبکه های آبياری و زهکشی يکپارچه دشت آزادگان می باشد که عمليات ساخت آن در سال 1381 به اتمام رسيده و آماده  بهره برداری شده است . 
منبع تأمين آب اين شبکه کانال  AMCمي باشد که از سمت راست سد انحرافی کرخه منشعب ميگردد. از آنجا که عمليات اجرائی اين کانال باتمام نرسيده است ، با احداث کانال رابطی به طول 941/2 کیلومتر از کانال اصلی سمت راست کرخه نور (حميديه )به کانال   MC1 تامین آب گرديد . 
ظرفيت این کانال تقریبا 30% نياز آب شبکه کوت را برآورده می سازد . 
بهره برداری آن از سال 1384 به شرکت واگذار شده است  .
مساحت ناخالص شبکه ، 4111 هکتار و خالص آن 3864 هکتارمی باشد.
این شبکه دارای 7 کانال درجه2 به نام های S1-2،S1-3،S1-4،S1-5،S1-6،S1-7وS1-7-1 به طول 027/23 کیلومترمی باشد.
5 زهکش درجه 2به نام های CP1S1،CP1S1-1L،CP1S1-2L،CS1LوES4R به طول 790/16 کیلومتر زه آب شبکه را به زهکش CMD می ریزند.
این شبکه دارای5 هرزآب روبه نام های WW11،WW12،WW1-2،WW1-3وWW1-7  به طول 580/4 کیلومتر می باشد. 

شبکه آبیاری و زهکشی حمودی

شبکه آبياری وزهکشی حمودی يکی از  شبکه های آبیاری و زهکشی يکپارچه دشت آزادگان       می باشد که عمليات ساخت آن در سال 1381 به اتمام رسيده و آماده بهره برداری شده است . 
آبگیری اين شبکه از کانال  AMCمي باشد که از آبگیر آزادگان سمت راست سد انحرافی کرخه تامین می گردد. از آنجا که عمليات اجرائی اين کانال باتمام نرسيده است با احداث  يک  تلمبه خانه موقت در کنار رودخانه کرخه تقریبا آب 50 درصد اراضی تامین شده است. 
بهره برداری آن از سال 1384 به شرکت واگذار شده است  .
مساحت ناخالص شبکه ، 3276 هکتار و خالص آن 3079  هکتار می باشد.
این شبکه دارای 6 کانال درجه 1و2 به  نام های PC22،S22-1،S22-1-1،S22-2،S22-3 وS2-2 به طول 98/24کیلومترمی باشد.
5 زهکش درجه 1و2 به نام های CP1،CP2،CS2R،CS3RوCS4R به طول 104/24  کیلومتر زه آب شبکه را به زهکش CMD می ریزند.
این شبکه دارای 4 هرز آب روبه نام های WW221،WW222،WW22-1وWW2-2  به طول 645/2  کیلومتر می باشد.

شبکه آبیاری و زهکشی جلالیه

شبکه آبیاری و زهکشی جلالیه يکی از  شبکه های آبياری و زهکشی يکپارچه دشت آزادگان        می باشد که عمليات ساخت آن در سال 1386 به اتمام رسيده و آماده  بهره برداری شده است . 
 بهره برداری آن از سال 1386 به شرکت واگذار شده است  .
مساحت ناخالص شبکه ، 3688هکتارو خالص آن  3467هکتار می باشد.
این شبکه از قطعه سوم کانال AMC تامین آب می گردد. از آنجائی که عملیات ساخت این قطعه  به اتمام نرسیده است با احداث تلمبه خانه موقت جلالیه در کنار رودخانه کرخه تقریبا 30درصد اراضی تامین آب می شود.
این شبکه دارای 1کانال درجه1 به نام PC24 به طول707/3 کیلومترو 3 کانال درجه 2 به نام های S2-3   ، S2-4و S2-4-1 به طول 063/17 کیلومترمی باشد. 
 3 زهکش درجه1و2 به نام های CP3، CP4 وCS7Rبه طول  827/16کیلومتر زه آب شبکه را به زهکش CMD می ریزند.                   
این شبکه دارای4 هرز آب رو به نام های WW241،WW23،WW2-3وWW2-4  به طول 299/4 کیلومتر می باشد.

اراضی تلفيقی کرخه نور

 اراضی تلفیقی کرخه نور تقریباً 40000 هکتار در دو طرف شاخه کرخه نور می باشد . متوسط کشت سالانه 17000 هکتار است که به وسیله بیش از 350 دستگاه موتور تلمبه  آبیاری می گردند . آب شاخه کرخه نور پس از آبگیری ازآب پخش  وطی طول 104 کيلومتر  از ميان شهر هويزه به هورالعظيم  می ريزد . 
باتوجه به تعداد تلمبه ها و محدودیت انتقال آب این شاخه ، از سال1381بااحداث تلمبه خانه معرض به ظرفیت 5مترمکعب در ثانیه برای آبیاری اراضی اقدام به انتقال آب از شاخه نیسان به شاخه کرخه نور از طریق کانال معرض گردید.  

شبکه آبیاری و زهکشی شاوور
نماي سد انحرافي خیرآباد 

نماي سد انحرافي خیرآباد

نماي سد انحرافي شاوور 

نماي سد انحرافي شاوور
 شبکه آبیاری و زهکشی شاوور 

شبکه های آبیاری و زهکشی شاوور شامل شبکه مدرن و اراضی تلفیقی،سنتی  می باشد.

 شبکه آبیاری و زهکشی مدرن شاوور 
شبکه مدرن شاوور در سال 1344به  بهره برداری رسیده است.
 مساحت ناخالص شبکه، 5000هکتاروخالص آن 3850هکتار می باشد.
این شبکه دارای یک کانال اصلی با پوشش خاکی به طول 494/20کیلومتروظرفیت 10متر مکعب در ثانیه و14کانال درجه1 به طول 467/52 کیلومترو19کانال درجه2 به طول 747/30کیلومترمی باشد. 
 شبکه آبیاری دارای یک زهکش اصلی و8زهکش درجه1 به طول591/44کیلومتر           می باشد.
زهکش های این شبکه به رودخانه کرخه می ریزند. 


اراضی تلفيقي ، سنتي شاوور 
اراضی تلفیقی ،سنتی شاوور دارای مساحت ناخالص 30000هکتارو خالص 20000هکتاراست و متوسط کشت سالانه آن 14200 هکتارمی باشد.
اراضي  اين شبكه توسط 8 کانال خاكي به نام های سلائمی،طریفی،لشکرآباد،آسیاب،فیاضی،مالح،کریم1وکریم2 به طول110 کیلومترآبیاری مي شود. 
طول نهرهای فرعی انشعابی از کانال های این شبکه بیش از290کیلومتر است.
در این اراضی تعدادی زهکش  توسط کشاورزان احداث گردیده است که آب آنها به تالاب بامدژ و نهرخارور می ریزند.

شبکه آبیاری و زهکشی کوثر
اراضی این شبکه به وسیله يک تلمبه خانه که در کنار رودخانه کرخه احداث شده است آبیاری     می شوند.
 بهره برداری از کانال اصلی شبکه از سال 1386 به شرکت واگذار شده است  .
 مساحت ناخالص شبکه ، 14150هکتارو خالص آن 12800هکتار می باشد.
طول کانال آبرسان این شبکه 2/3کیلومتر می باشد.
این شبکه دارای 1کانال درجه1 به نام MC به طول 3/20کیلومترو20کانال درجه 2 به طول 3/94کیلومتر می باشد.
 شبکه آبیاری دارای 1زهکش اصلی به نام MD به طول 7/8کیلومترو3زهکش درجه1به نام های MD1،MD2وMD3 به طول 45کیلومترو 29 زهکش درجه2 به طول 3/87کیلومتر می باشد.
زهکش های این شبکه به زهکش سلمان می ریزند.

ناحیه عمرانی 1 خرمشهر
شبکه آبیاری ناحیه عمرانی یک خرمشهر یکی از پنج واحد عمرانی شبکه آبیاری و زهکشی خرمشهر به وسعت 1192 هکتار می باشد، که شامل اراضی ساحل چپ رودخانه کارون در محدوده کانال مارد می باشد. ناحیه عمرانی یک خرمشهر به چهار واحد آبیاری مستقل از یکدیگر به نام واحد های آبیاری MD1،MD2،MD3 وmd4 تقسیم بندی شده است.روش انتقال و توزیع آب در هر یک از این واحدها به روش کم فشار می باشد که توسط یک ایستگاه پمپاژ ثانویه برای هر واحد،آب مورد نیاز از کانال مارد تامین و توسط خطوط لوله مدفون از جنس پلی اتیلن آب به کلیه قطعات زراعی توزیع  می گردد. ناحیه عمرانی یک خرمشهر به سه محدوده زهکشی تقسیم شده و سه ایستگاه پمپاژ زهکش احداث گردیده است.


 


no News