شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

تعاون و همیاری کشاورزان ، میراثی تاریخی برای حل چالش های اساسی توزیع عادلانه آب

قریب به یک دهه است که مهمترین معضل اجتماعی ما در بخش کشاورزی ، تنش آبی ناشی از وقوع و تداوم پدیده خشکسالی می باشد . مدیریت منابع آب در شبکه های آبیاری مدرن و سنتی مبتنی بر اصول فنی و در چارچوب قانون توزیع عادلانه آب انجام می پذیرد. کاهش منابع آب قابل دسترس، کفایت تأمین آب را با چالش مواجه می سازد و تداوم محدودیتها در استحصال ، اهداف مطلوب در برنامه ریزی ها را با عدم قطعیت همراه می سازد .

به فضل الهی ، فصل صیفی پیش رو اولین فصل زراعی در حوزه جنوب رودخانه کرخه می باشد که پس از سالهای متمادی،  منابع آبی مطمئن و پایدار در اختیار برنامه ریزان و مدیران تصمیم گیرنده قرار گرفته است . اینک جهت کاهش عدم قطعیت ها و تنش های آبی ۲ گام اساسی در جهت نیل به توسعه پایدار باید برداشته شود :

گام نخست رفع خسارتهای ناشی از وقوع سیلاب اخیر و آماده سازی کانالها ، زهکشها و تأسیسات آبی است که بر عهده سازمان آب و برق خوزستان و شرکت بهره برداری کرخه و شاوور می باشد و گام دوم ظهور و بروز میراث تاریخی ساکنان کهن کرخه در امر تعاون و مشارکت در تعاملات اجتماعی از طریق تشویق و ترغیب کشاورزان به رعایت انصاف در برداشت آب از منابع آبی و همکاری با سیستم توزیع و بهره برداری از شبکه است .

گام نخست بخوبی برداشته شده است . ترمیم کانالهای شکسته ، آماده سازی تأسیسات و ایستگاه های پمپاژ ، ساخت و نصب استاپ لاگهای جدید به اتمام رسیده و عملیات استحصال و انتقال آب با حداکثر ظرفیت در حال انجام می باشد .

اما گام دوم با چالشی اساسی مواجه است . “سرمایه اجتماعی” ما از یک سو به دلیل فشار تحریم های ظالمانه  بر مردم و از سویی دیگر ناشی از عدم توسعه پایدار منطقه ، نیاز به تقویت و انسجام بخشی دارد ؛ ثروتی معنوی که از طریق تشویق افراد به همکاری و مشارکت در حل معضلات اجتماعی ، قادر به حل معضلات موجود و تنها راه نیل به موفقیت در شرایط خطیر امروز است . باور ما بر این است که بدون همکاری و مشارکت زارعین در مدیریت تقاضا و توزیع آب ، هیچ افق روشنی در دستیابی به عدالت و بهره مندی عموم مردم منطقه قابل تصور نخواهد بود .

لذا بدینوسیله از تمامی کنشگران اجتماعی ، مسئولین ، منتخبین مردم در شوراها ، ادارات تعاون و … دعوت می گردد در این مقطع تأثیرگذار ، نقش و رسالت خود را در ایجاد همدلی در بین آحاد مردم و بویژه جامعه کشاورزان بالادست مجاری برای رعایت انصاف در برداشت آب و تأمین حقآبه هموطنانمان در پایین دست حوزه ها ایفاد نمایند .

تهیه کننده : دکتر رضا عبدالشاه نژاد