شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور


به گزارش روابط عمومي شرکت بهره برداري از شبکه هاي آبياري کرخه و شاوور، آقاي "شاهين کوه‌بزن" مديرعامل شرکت از تالاب "هورالعظيم" بازديد کرد. در اين بازديد جمعي از معاونين و مديران شرکت نيز حضور داشتند.

 

 

 

 

 

 عمليات پاکسازي زيرگذرهاي موجود در مسير جاده‌هاي ارتباطي تالاب هورالعظيم به اتمام رسيد.

به گزارش روابط عمومي شرکت بهره برداري از شبکه هاي آبياري کرخه و شاوور، آقاي "شاهين کوه‌بزن" مديرعامل شرکت با اعلام خبر فوق گفت: در انتهاي فروردين ماه سال هزار و سيصد و نود و شش، عمليات اجرايي پاکسازي و رفع گرفتگي زيرگذرهاي موجود در مسير جاده‌هاي ارتباطي(جاده‌هاي شهيد همت و شط‌علي)که بخشي از آن در ايام ابتداي سال صورت گرفته بود به منظورهدايت آب بين مخازن پنجگانه تالاب هورالعظيم و کنترل بيلان آب در آن‌ها، توسط عوامل اجرايي اين شرکت پيگيري و به اتمام رسيد.

 ايشان اظهار داشت: اين عمليات به منظور تسهيل در انتقال آب به مخازن شماره3 و 4 تالاب انجام شده است.


 

 

از تاريخ يکم فروردين‌ماه سال هزاروسيصدونودوشش و با توجه به اضطرار ملاحظه شده، مديريت تالاب "هورالعظيم" شامل بهره‌برداري و تعميرو نگهداري به شرکت بهره‌برداري از شبکه‌هاي آبياري کرخه و شاوور واگذار شد.

به گزارش روابط عمومي شرکت بهره برداري از شبکه هاي آبياري کرخه و شاوور، آقاي "شاهين کوه‌بزن" مديرعامل شرکت با اعلام خبر فوق گفت:  طبق توافق صورت گرفته با معاونت حفاظت و بهره‌برداري از منابع آب سازمان آب و برق خوزستان و با عنايت به مجموعه توانمندي‌ها، تجارب و تخصص‌هاي موجود در شرکت، مديريت تالاب "هورالعظيم" شامل بهره‌برداري و تعميرو نگهداري به مجموعه شرکت واگذار گرديد.

ايشان اظهار داشت: بر همين اساس و پس از انجام بررسي‌هاي کارشناسي و با توجه به تکميل بودن ظرفيت آبگيري مخازن شماره يک و دو تالاب و به منظور کاهش فشار آب بر بدنه دايک مرزي موجود، مخصوصا در محدوده مخزن شماره دو، هدايت و رهاسازي آب به بخش‌هاي خشک و فاقد آب تالاب در مخازن شماره سه و چهار واقع در سمت چپ جاده اکتشاف در دستور کار قرار گرفت.

وي افزود: به همين منظورشرکت با استفاده از توان فني و تجهيزاتي خود و پس از هماهنگي‌هاي صورت گرفته با معاونت حفاظت و بهره‌برداري از منابع آب اقدام به عمليات اجرايي شامل رفع انسداد و گشودگي کالورت‌هاي موجود بر روي جاده اکتشاف به تعداد55 دهانه شامل 7 دهانه کالورت حدفاصل جاده شط‌علي و جاده شهيدهمت و 48 دهانه کالورت حدفاصل جاده شهيد همت و جاده سيدالشهدا جهت رهاسازي آب به سمت بخش‌هاي خشک مخازن شماره3و4، خارج نمودن دو دستگاه استاپ‌لاگ فلزي از سازه سرريز 75 دهانه منصوبه بر روي جاده شط‌علي و هدايت آب از مخزن شماره2 به مخزن شماره3، خارج نمودن استاپ‌لاگ‌هاي بتني سازه سرريز35 دهانه منصوبه برروي دايک مرزي در محدوده مخزن شماره2 و هدايت آب به خارج از تالاب و سمت کشور عراق، ترميم و تقويت محل نشست بدنه دايک مرزي واقع در محدوده مخزن شماره2 تالاب با استفاده از دو دستگاه بيل مکانيکي و مطابق درخواست معاونت حفاظت و بهره‌برداري و برقراري بازديدهاي ميداني مستمر توسط کارشناسان و عوامل بهره‌برداري شرکت در محدوده تالاب به منظور کنترل و پايش وضعيت آن نمود.

تالاب "هورالعظيم" با وسعت 1000 کيلومترمربع با احداث 103/7 کيلومتردايک مرزي با هدف حفظ آبزيان بومي منطقه، مديريت بهتر آب‌هاي سطحي در جهت حفظ زيست بوم تالاب و... ازبخش واقع در کشور عراق جدا شده است.